MINIMUMLOON STIJGT PER 1 JULI 2023 MET 3,13 PROCENT

MINIMUMLOON STIJGT PER 1 JULI 2023 MET 3,13 PROCENT

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2023 verhoogd naar € 1.995 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Het wettelijk minimumloon is exclusief vakantiegeld.

Aanpassingspercentage

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2023 zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2023 zijnde 4,925%. Daarvan wordt de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2023 zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning uit 2022 afgetrokken. Dit deel is bij de indexatie van januari 2023 al meegenomen, en bedraagt 0,5 x 3,605% =1,803%.

De uitkomst van deze berekening is 3,123% en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Het (onafgeronde) wettelijk minimumloon, zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2023, wordt verhoogd met dit percentage.

Minimumloon per 1 juli 2023
Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2023:

  • € 1.995,00 per maand (per 1 januari 2023: € 1.934,40 per maand);
  • € 460,40 per week (per 1 januari 2023: € 446,40 per week);
  • € 92,08 per dag (per 1 januari 2023: € 89,28 per dag).

Minimumjeugdlonen
Het aanpassingspercentage na afronding is 3,13%. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de BBL  in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Uurloon en normale arbeidsduur
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet nu nog niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking.

Invoering minimumuurloon
In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. Dit zal veranderen wanneer het initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon in werking treedt. Met de invoering van een wettelijk minimumuurloon is het minimumloon per uur voor iedere werknemer hetzelfde, ongeacht de normale arbeidsduur. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wet is per 1 januari 2024. Het minimummaandloon wordt daarbij omgerekend naar een uurloon op basis van een normale arbeidsduur van 36 uur per week. Het wettelijk minimumuurloon en de (toekomstige) indexaties daarvan worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 zal tegelijk met de volgende reguliere indexatie per 1 januari, worden gepubliceerd.

Bruto minimumloon per 36, 38 en 40 uur per week
Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2023 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Bruto minimumloon bij BBL per 36, 38 en 40 uur per week
Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een BBL per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

nanda@yumell.nl